SRRJK Komissio Ajankohtaista Vesienhoito Luonnonsuojelu Tulvasuojelu Kalastus Projektit Lausunnot Yhteystiedot
Vesipuitedirektiivi

Vesienhoito

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomission  tehtävänä on edistää

Suomen ja Ruotsin viranomaisyhteistyötä sellaisten ohjelmien, 

suunnitelmien ja toimenpiteiden yhteensovittamiseksi, 

joiden tarkoituksena on vesiympäristön tilatavoitteiden 

saavuttaminen sekä vesien tilan seuraaminen.

Rajajokikomissiolla on oikeus antaa lausuntoja lupa-asiassa

tai hakea valittamalla muutosta lupa-asiaan, 

jos toimet vaikuttavat rajajokiin tai rannikkovesialueiden tilaan.

Komissio vastaa siitä, että rajajokisopimuksessa mainituista

ohjelmista ja suunnitelmista tiedotetaan yhdessä

ja pidetään yhteisiä kuulemistilaisuuksia.

Rajajokisopimus (Suomi)

Rajajokisopimus (Ruotsi)

Rajajokisopimus MMM:n julkaisu, 2011,

suomi+ruotsi

Vesipuitedirektiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2000/60/EY) yhteisön vesipolitiikan suuntaviivoista tuli voimaan 22.12.2000. ​Suomessa ja Ruotsissa direktiivi on pantu täytäntöön kansallisin säädöksin. Lue lisää »

Komissiolla on oikeus vahvistaa tai hylätä vesienhoitoaluetta

koskevia suunnitelmia tai ohjelmia. Komissio saa tehdä

aloitteita ja antaa lausuntoja vesienhoitoalueen

vesiä koskevissa asioissa.

Komission toimialue on Tornionjoen kansainvälinen vesienhoitoalue, joka yhdessä Ruotsin kanssa kattaa

Tornionjoen vesistöalueen ja Tornionjoen suun edustan merialueen.

Suurimmat joet ovat Tornionjoki ja Muonionjoki.

Vesienhoito Tornionjoen vesistöalueella

Rajatonta vesienhoitoa 2016-2021 Tornionjoella. Lue suunnitelmat suomeksi » ruotsiksi » meänkielellä » ja pohjoissaameksi »

Tornionjoen vesienhoitosuunnitelma 2016-2021 hyväksytty. Valtioneuvoston päätös täällä »

Ehdotus Tornionjoen vesienhoitosuunnitelmaksi, avaa tästä »

Vattenkartan-palvelu antaa tietoa kolmen maan vesien

tilasta, avaa kartta »

Lapin pintavesien tila

Avaa Suomen vesikartta tästä »


Vesilait ja vesienhoito

UUTTA: Rahat pintaan! Tietoa vesistöjen kunnostuksen rahoituksesta koottu uudelle sivustolle

 

Rahatpintaan.fi -sivusto on tarkoitettu työkaluksi kaikille, joilla on ajatus, tarve tai suunnitelma vesistöjen kunnostamiseen ja ylläpitoon. Julkista rahoitusta on saatavilla monenlaisiin paikallisiin ja kansallisiin hankkeisiin.

Julkista rahoitusta voi hakea niin merien, järvien, jokien kuin pohjavesien tilan parantamiseen. Hankkeet voivat liittyä käytännön kunnostustoimien lisäksi esimerkiksi valuma-alueiden ravinnekuormituksen vähentämiseen. Hakijat voi olla muun muassa kuntia, yhdistyksiä, säätiöitä, oppilaitoksia ja osakaskuntia. Useimmat hankkeet toteutetaan yhteistyössä, joten rahatpintaan.fi -sivuille kootaan myös tietoa hankekumppanin hakemisesta.

Sivuston ovat toteuttaneet Uudenmaan ELY-keskus, ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jenni Jäänheimo, ympäristöministeriö, p. 050 439 3683

Projektipäällikkö Mauri Karonen, Uudenmaan ELY-keskus, p. 0295 021 403

Ympäristöluvat ja YVA

Suomessa vesiasioissa lupaviranomaisena on Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI). Ruotsissa Norrbottenin lääninhallitus ja Uumajan ympäristötuomioistuin.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on Ruotsissa aina osana ympäristölupamenettelyä. Suomessa  suuret hankkeet käsitellään erillisessä YVA-menettelyssä, jonka yhteysviranomaisena

ovat pääosin ELY-keskukset.

Rajat ylittävissä hankkeissa kuullaan aina osallisia koko vaikutusalueella.

Tarvitaanko ympäristölupa?(ympäristö.fi) »

Vesivarojen käyttö ja hoito (Lapin ELY-keskus) »

Pohjois-Suomen aluehallinto-

virasto (PSAVI) »

YVA-menettely Suomessa »

YVA-lisätietoa Ruotsista

​Lisätietoa ympäristöön vaikuttavista toimista Norbottenissa

Ruoppaus Norrbottenin alueella

Ruoppaus Suomessa »

Alue ja viranomaiset

Tornionjoen kansainvälinen vesienhoitoalue.  

Aluekarttoja

Norrbottenin lääninhallitus

Lapin ELY-keskus »

Tornionjoen vesiparlamentti

Perämeren alueen vesiviranomaiset (Ruotsi)

Suomen Ympäristökeskus (SYKE) »